آدرس شرکت پارس فرانگر

شعبه مرکزی

  • زنجان بلوار گاوازنگ دانشگاه علوم پایه مرکز رشد فناوری طبقه سوم واحد 301

  • 98-24-33155024+

  • 98-24-33155025+

  • info@pfpgroup.net

درخواست تماس