شرکت پارس فرانگر با سابقه 10 ساله در حوزه فناوری با هدف ارائه راهکارهای جامع وکارا، برای افزایش بهره وری،امنیت وضریب اطمینان سیستم های نرم افزاری و شبکه شرکتها و موسسات خصوصی دولتی کشور تاسیس گردید و همچنان تلاش دارد با نوآوری، جدیدترین و بهینه ترین راهکارها را در پاسخ به مدیران فناوری اطلاعات ارائه نماید

معرفی بخشی از مهارتهای ما در حوزه شبکه


برخی از مشتریان ما