همکار تجاری

در کسب و کار به مانند گامهای دیگر زندگی ،کار گروهی می تواند منجر به افزایش سود شود.02

شرکت هایی که با یکدیگر کار می کنند غالبا از شرکت هایی که به تنهایی فعالیت می کنند به موفقیت بیشتری دست پیدا می کنند.

سوال این است: بهترین راه تعامل برای کسب وکار چیست؟

به چه طریقی می توان اثر گذارترین همکاری را داشت؟

 با توجه به رشد فضای کسب وکار فن آوری اطلاعات و تاکید بر جهانی شدن اتحاد های استراتژیک بعنوان راهکار ورود به بازارهای بین المللی،شراکت و همکاری با تامین کنندگان در حوزه های مختلف صنعت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
 پارس فرانگر در راستای اهداف استراتژیک خود اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل گروه های کاری و همکاری دو جانبه با شرکت هایی که در راستای اهداف پارس فرانگر می باشند نموده است.

 

روش های همکاری با پارس فرانگر


03

همکاری در فروش محصول

پارس فرانگر پرداز جهت گسترش شبکه فروش خــود

علاقه مـنـد است بـا شرکت ها ، موسسات و یا افـرادی

که در حوزه فعالیت این شرکت علاقه منـد به همکاری

باشند ، دعوت بـه مذاکره نماید. خواهشمنـد اسـت با

تکمیل فرم مربوطه با ما در ارتباط باشید

 

همکاری در مناقصه

بـا توجـه به حـجـم کـاری و گـسـتره تخـصـص های مورد

نیـاز در مناقصـات کشـوری یـا استـانی ، پـارس فرانـگر

علاقه مـنـد است تـخـصـص ، تـجربـیات و تـوان فـنـی و

اقتصادی خـود را با همکاران گرامی به اشتراک بـگذارد

از طرفی دارا بودن مجوز های لازم (رتبه از شورای عالی

انفورماتیک و ... ) به انـجــام پروژه هـای بـزرگ دولـتـی

کمک خواهند کرد

 

 

همکاری در تولید محصول

تیــم فـنـــی شـرکــت پــــارس فرانگر پرداز عـلاقه مــــند اســت

در قـــالـــــب تــــفـــاهــــم نامه و یا قـــرارداد هـــای همکاری با به

اشـتـــراک گــذاشــتــن تـجربـه و دانــش فـنــی خـود نــســـبــت

به تولید محصولات مشترک با همکران گرامی اقدام نماید