شرکت پارس‌فرانگر ‌پرداز با همت گروهی از متخصصین شبکه و IT ، با هدف ایجاد بستری مناسب برای طراحی و انجام پروژه‌های فناوری اطلاعات با هدف ارتقاء سطح ارائه خدمات الکترونیک ، امن سازی بستر های شبکه سازمانی ، تجمیع و بهینه سازی مراکز داده جهت نیل به جامعه و مشتریان مترقی و بهینه سازی مصرف امکانات و فرصتها در سال 1384 تاسیس ‏گرديد.
با توجه به بازار رقابتی امروز و چالش های پیش رو برای صاحبان کسب و کار و شرکای تجاری، شرکت پارس فرانگر با درک این شرایط فعالیت های خود را با تکیه بر سه اصل تجربه، تخصص و اعتماد بنا نهاده تا با ایجاد رابطه ای بلند مدت و تکیه بر ایجاد ارزش متقابل ، سعی در جلب رضایت شرکای تجاری خود بر پای اصل اعتماد داشته و ازینرو اعتمادی هوشمندانه را به عنوان یک اصل و ارزش سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است.